Pravidla a podmínky Innovators 2020

Níže se, prosím, seznamte s pravidly soutěže Innovators 2020, v rámci které hledáme 20 nejkreativnějších osobností českého byznysu.

Pravidla soutěže

Tato pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“) se vztahují na soutěž Innovators 2020 pořádané společností Economia, a.s. a CzechCrunch s.r.o. (dále jen „Soutěž“).

Pořadatelé Soutěže

Pořadatelem Soutěže je společnost Economia, a.s. se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 281 91 226 a CzechCrunch s.r.o., se sídlem Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČ: 01465562 (dále jen „Pořadatelé“).

Místo konání Soutěže a harmonogram Soutěže

Soutěž bude probíhat na území České republiky. Podat přihlášku či nominovat účastníka do soutěže je možné od 29. 10. 2020 do 31. 12. 2020. V termínu od 1.1.2021 do 31.1.2021 kontaktují Pořadatelé účastníky soutěže za účelem vyplnění detailního dotazníků, který bude sloužit jako podklad pro rozhodování poroty a následně zasedne odborná porota, složená z předních osobností českého podnikatelského i uměleckého prostředí (dále jen „Porota“), která podle interních kritérií vybere 20 finalistů Soutěže. Dne 16. 2. 2021 proběhne slavnostní vyhlášení soutěže, v rámci kterého bude těchto 20 účastníků Soutěže, kteří v uplynulém roce změnili Českou republiku i svět k lepšímu, představeno a oceněno. Pro vyloučení pochybností Pořadatelé uvádějí, že mezi těmito 20 nejlepšími účastníky nebude vyhlášeno konkrétní pořadí.

Účastníci Soutěže a způsob jejich přihlášení a/nebo nominace

Výběr účastníků Soutěže není omezen věkem, pohlavím, národností ani vzděláním. Účastníkem Soutěže se může stát jakákoli žijící fyzická osoba, a to libovolného věku, která v roce 2020 vytvořila nebo zásadním způsobem změnila či ovlivnila projekt, který měl (a nejlépe stále má) pozitivní vliv na Českou republiku, případně i globální trh (dále jen „Účastník“). Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Pořadatelé si vyhrazují právo vyřadit ze Soutěže Účastníka, který jednal ve vztahu k Soutěži v rozporu s Pravidly Soutěže nebo Účastníka, u nějž existuje na straně Pořadatele důvodné podezření, že k takovému jednání došlo.

Fyzická osoba, která splňuje výše uvedené podmínky, se stane účastníkem soutěže podáním přihlášky své osoby do Soutěže a/nebo nominací učiněnou osobou odlišnou. Nominovat účastníka do Soutěže může jakákoli fyzická osoba odlišná od účastníka Soutěže. K přihlášce a/nebo nominaci, prosím, využijte přihlašovací formulář na webových stránkách https://inovatoriroku.cz/, jenž je také dostupný na tomto odkazu.

Účast v soutěži je bezplatná.

Princip a podmínky Soutěže

Jednotliví Účastníci se mohou zapojit do Soutěže následujícím způsobem:

1) vyplněním přihlašovacího formuláře nebo
2) nominací na základě přihlašovacího formuláře vyplněného třetí osobou.

V případě, že Účastníka do Soutěže nominuje osoba, která je odlišná od osoby, kterou do Soutěže přihlašuje (dále jen „Třetí osoba“), Třetí osoba výslovně prohlašuje, že je oprávněna Účastníka do Soutěže přihlásit a získala od Účastníka k takovému jednání souhlas a seznámila jej s Pravidly Soutěže včetně informací o zpracování osobních údajů a pravidel využití podkladů, na která se vztahují práva duševního vlastnictví. Do Soutěže nelze zařadit Účastníky, kteří nevyplnili řádně a úplně přihlašovací formulář, nebo kteří přihlašovací formulář vyplnili nesrozumitelně, stejně jako Účastníky, u nichž Účastníka nominovala Třetí osoba prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který nebyl vyplněn řádně a úplně.

V souvislosti se Soutěží Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že (i) Porota má v rámci svého rozhodování diskreční pravomoc a může se tak rozhodovat na základě jakýchkoliv kritérií, které uzná za vhodné, (ii) rozhodnutí Poroty bude konečné, a (iii) ze Soutěže může být Účastník kdykoliv vyřazen i bez uvedení důvodu.

Účastník bere na vědomí a respektuje, že udělení jakéhokoli ocenění v rámci Soutěže podléhá možnému zrušení a ukončení, jestliže by vyšla najevo jakákoli činnost týkající se Účastníka, která by měla negativní dopad na dobré jméno či průběh Soutěže či Pořadatelů a byla v rozporu s její povahou, hodnotícími kritérii, či s etickými principy Soutěže či Pořadatelů nebo zákonem.

V souvislosti s účastí v Soutěži Účastník jménem svým a jménem svých dědiců (příp. vykonavatelů závěti a/nebo správců pozůstalosti) tímto zprošťuje Pořadatele a Porotu odpovědnosti za veškeré závazky, nároky, žaloby, odškodnění, náklady nebo výdaje jakékoli povahy vyplývající z jeho účasti v Soutěži nebo spojené s jeho účastí v této Soutěži.

Kontaktování Účastníků Soutěže a/nebo Třetí osoby

Pořadatel si vyhrazuje právo kontaktovat Účastníky Soutěže, případně Třetí osoby, v záležitostech týkajících se Soutěže. Pořadatel je zejména oprávněn informovat Účastníka Soutěže a/nebo Třetí osobu o jejím průběhu a výsledcích, případně je oprávněn ověřit identifikační údaje Účastníka a/nebo Třetí osoby nebo souhlas Účastníka se zapojením Soutěže.

Zpracování osobních údajů

Účastník Soutěže a/nebo Třetí osoba a/nebo člen Poroty berou na vědomí, že v rámci Soutěže bude docházet ke zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Pokud však Účastník Soutěže a/nebo Třetí osoba a/nebo člen Poroty odmítne své osobní údaje poskytnout nebo nebude souhlasit s následným zpracováním těchto osobních údajů, následkem bude odmítnutí přihlášky Účastníka ze strany Pořadatelů v případě Účastníka Soutěže nebo Třetí osoby, resp. nemožnost stát se členem Poroty v případě členů Poroty.

Správu a údržbu webových stránek https://inovatoriroku.cz/ vykonává/ zprostředkovává společnost CzechCrunch s.r.o. Databáze, která uchovává všechny informace potřebné pro účast v Soutěži, se nachází na serveru společnosti Economia, a.s. v České republice.

Společnými správci osobních údajů pro účely Soutěže jsou:

1) společnost Economia, a.s. se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 281 91 226;
a
2) společnost CzechCrunch s.r.o., se sídlem Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5, IČ: 01465562.

Osobní údaje zpracovávané v rámci Soutěže se týkají nominujících Třetích osob, přihlášených Účastníků a členů Poroty. V případě nominujících Třetích osob dochází ke zpracování následujících osobních údajů: jméno a příjmení, emailová adresa. V případě Účastníků Soutěže dochází ke zpracování následujících osobních údajů: jméno, příjmení, kontaktní údaje (email), rok a měsíc narození, město, ze kterého Účastník pochází, fotografie, pracovní pozice a příp. i shrnutí obsahu detailního dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro rozhodování poroty. V případě členů Poroty dochází ke zpracovávání následujících osobních údajů: jméno, příjmení, kontaktní údaje (email, telefonní číslo) pracovní pozice, fotografie. Pořadatelé si mohou vyžádat další informace o přihlášeném Účastníkovi za účelem potvrzení nebo doplnění informací uvedených v jeho přihlášce do Soutěže. Pod ověření osobních údajů spadají v rozsahu povoleném platnými právními předpisy údaje získané z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou sociální sítě a média.

Osobní údaje Účastníka a/nebo Třetí osoby budou zpracovány zejména za účelem řádného uskutečnění Soutěže, jejího vyhodnocení a vyhlášení a to na základě plnění smluvního vztahu, který vzniká mezi Pořadateli a Účastníkem a/nebo Pořadateli a Třetí osobou přihlášením Účastníka do Soutěže. Dále jsou údaje Účastníka a/nebo Třetí osoby zpracovány z titulu oprávněného zájmu na vedení související evidence a ochraně proti protiprávnímu jednání. Pořadatelé mohou navíc příležitostně použít osobní údaje také pro následující účely: 1) za účelem pozvání některých Účastníků na vybrané akce pořádané Pořadateli, které Pořadatelé považují za přínosné pro Účastníky; 2) za účelem identifikace Účastníků, kterým by mohla přinést výhody buď nabídka relevantních služeb Pořadatelů nebo seznámení se s jinými osobnostmi v relevantním oboru, 3) za účelem vývoje a publikace marketingových materiálů vztahujících se k Soutěži a obdobným akcím pořádanými Pořadateli.

V přihlášce do Soutěže (resp. v detailním dotazníků pro členy Poroty) Účastník (resp. Třetí osoba) uděluje souhlas i se zasíláním newsletterů. Bude-li si Účastník přát zrušit odebírání marketingových materiálů Pořadatelů, které se netýkají Soutěže, může souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím příslušného odkazu v obdrženém newsletteru.

Pořadatelé budou údaje získané v rámci Soutěže uchovávat do doby řádného ukončení a vyhodnocení Soutěže a následně po dobu nezbytně nutnou k ochraně práv a oprávněných zájmů Pořadatelů (zejm. proto, aby měli Pořadatelé k dispozici kompletní seznam o Účastnících Soutěže a tím i přehled o historii Soutěže), nejdéle však po dobu 10 let.

Údaje Účastníků a/nebo Třetích osob budou zpracovány primárně pověřenými zaměstnanci Pořadatelů. Vzhledem k tomu, že Soutěž probíhá zejména v on-line prostředí, mohou být údaje zpřístupněny rovněž externím dodavatelům služeb, zejména dodavatelům počítačových systémů nebo serverových služeb. Někteří dodavatelé mohou mít sídlo v USA, v takovém případě dochází k předávání údajů pouze v případě, že jsou splněny podmínky pro takový přenos dat schválené Evropskou komisí.

Členové poroty mají v rámci Soutěže přístup k osobním údajům Účastníků, které budou hodnotit. Členové poroty nejsou pracovníky Pořadatelů a k údajům mají přístup, aby si mohli přihlášky zobrazit a hodnotit je. Porotci mají přístup k údajům o Účastnících, který je opravňuje pouze ke čtení těchto údajů v období hodnocení. Jakmile toto období skončí, porotce nebudou mít dále přístup k údajům týkajícím se Účastníků. Budou-li údaje poskytnuty písemně formou shrnutí v PDF, dokumentu Microsoft Word, či prostřednictvím cloudového úložiště, bude takový soubor členům poroty zaslán zabezpečeným způsobem.

Účastník a/nebo Třetí osoba má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, výmaz, či omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. Účastník má rovněž právo odvolat souhlas se zapojením se do Soutěže. Tím však není dotčena zákonnost předchozího zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování pravidel zpracování osobních údajů se může Účastník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Účastník může kontaktovat pořadatele Economia, a.s. na adrese Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8 nebo se může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese oou@economia.cz nebo pořadatele CzechCrunch s.r.o., na adrese Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5 nebo se může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese info@czechcrunch.cz

Cookies

Na webových stránkách Soutěže se používají cookies, které přispívají k efektivnějšímu fungování stránek a zkvalitňují prohlížecí funkce. V některých případech cookies Pořadatelům pomáhají lépe poznat uživatele webových stránek tak, abychom jim mohly být nabídnuty individualizované prohlížecí funkce.

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webovým stránkám zaznamenat informace o návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Cookies neslouží k zjišťování identity návštěvníků webových stránek, ale pomáhají Pořadatelům sledovat návštěvnost a zjistit preference návštěvníků.

V rámci webových stránek Soutěže jsou využívány tyto typy cookies:

A. Primární/nezbytně nutné cookies
Tyto cookies jsou nepostradatelné pro funkčnost webových stránek Soutěže.

B. Targetingové a trackingové cookies

V některých sekcích webových stránek jsou užívány cookies, které usnadňují Pořadatelům zmapovat zájmy uživatelů za účelem personalizace preferencí souvisejících se Soutěží.

Prostřednictvím těchto cookies dochází ke sběru informace o počátku návštěvy webových stránek, odkud se uživatel webových stránek o Soutěži dozvěděl, zda následně na webové stránky přešel přímou, či nepřímou cestou, jaké koncové zařízení bylo pro návštěvu webových stránek použito a co případně stáhnul. Tyto informace jsou shromažďovány anonymně prostřednictvím externích dodavatelů.

Tyto cookies slouží rovněž ke komunikaci s externími dodavateli, kteří data z webových stránek Soutěže zpracovávají a přibližují, za účelem analýzy uživatelů stránek. Veškeré informace jsou anonymní a Pořadatelé je obdrží v agregované formě. Zahrnují statistickou analýzu, např. demografických faktorů, analýzu online chování uživatelů, a toho, co je na webových stránkách opravdu zajímá. Externími dodavateli targetingových a trackingových cookies jsou výhradně důvěryhodné třetí strany. V případě dalších dotazů spojených s tímto typem cookies, prosím, kontaktujte Pořadatele.

Pokud uživatelé webových stránek nechtějí, aby se jim do jejich počítače ukládaly cookies, mohou si nastavit prohlížeč tak, aby je na cookie upozornil. Pak budou moci v každém jednotlivém případě rozhodnout, zda cookie přijmou, či nikoli. Pokud však cookies ve svém prohlížeči zablokují, nebude možné nadále plně využívat všechny funkce webových stránek Soutěže.

Duševní vlastnictví

V případě, že Účastník poskytne v rámci Soutěže Pořadatelům podklady, na které se vztahují práva duševního vlastnictví (zejména práva autorská), Účastník prohlašuje, že k zaslaným podkladům vykonává veškerá práva vyplývající z duševního vlastnictví, a že jejich zveřejněním na serverech Pořadatelů a jeho sociálních sítích v souvislosti se Soutěží nedojde k zásahu do práv třetích osob. Účastník zároveň tímto vyslovuje souhlas s případným zveřejněním jím poskytnutých podkladů na serverech Pořadatelů a jejich sociálních sítích v rámci Soutěže.

Účastník výslovně souhlasí s tím, že jsou Pořadatelé Soutěže oprávněni užít v souladu s §77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění i chráněné prvky jeho osobnosti. V této souvislosti jsou tak Pořadatelé oprávněn přiměřeně užít i jméno, příjmení, podobu a projevy osobní povahy Účastníka Soutěže, v médiích (včetně sítě Internet), v propagačních a reklamních materiálech Pořadatelů souvisejících s touto Soutěží či Pořadateli poskytovanými službami s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Účastníků Soutěže. Účastníci souhlasí s tím, že za toto použití mu nebude náležet žádná náhrada.

Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž přerušit, zrušit či změnit její Pravidla. Případná změna Pravidel bude zveřejněna na internetových stránkách Pořadatele. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatelé si vyhrazují právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této Soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

Pořadatelé tímto nepřebírají vůči Účastníkům Soutěže či Třetím osobám žádné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatelů. Pořadatelé nejsou odpovědni za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník a/nebo Třetí osoba se zavazuje uvádět v přihlašovacím formuláři pouze pravdivé údaje. Pořadatelé nenesou odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o Soutěži uveřejněny.